Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Členská výroční shůze 2014

 

Zpráva z výroční členské schůze dne 12.2. 2014 SZdP Náchod         
 
Přivítali jsme: 76 členů   a přijali omluvy 25 nemocných členů
Tyto hosty : paní Mgr. Drahomíru Benešovou, Ing. Tomáše Šuberta – místostarosty MěÚ,
pana Bc. Pavla Schumu– vedoucí odboru školství a sociálních věcí, ředitele MěSSS pana  Mgr. Jaromíra Vejrycha, z Úřadu práce vedoucí odd.  paní  Mgr.Irenu Kolářovou a paní Bohunku Kučerovou, z Centra pro ZP HK paní Danu Vítovou, předsedu Dia pana Václava Pošmuru a dlouholetého funkcionáře pana Josefa Seidla, za Senior klub, předsedkyni paní Aničku Polákovou. ( 10 )
Provedli jsme jmennou vzpomínku za zemřelé členypaní Vlčková
Paní  předsedkyně Olga Frühaufová provedla hodnocení činnosti za rok 2013, kde mimo vytyčené programy jsme navíc uspořádali velmi úspěšnou Odbornou výstavu kompenzačních pomůcek pro Zrakově postižené, ve spolupráci odborem Školství a soc. věcí MěÚ,  s Tyflocentrem , Tyfloservisem, prodejnou pomůcek z Prahy a s firmou Spektra. Na 135  ZP si přišlo osobně prohlédnout, vyzkoušet a zkonzultovat svůj zrakový hendikep a možnosti  pomůcek.
Tato akce byla velmi dobře hodnocena Náchodským deníkem  a televizí V1 a samozřejmě širokou veřejností.
Ratibořický pojezd vozíčkářů, kde se sjíždí vozíčkáři z celých Čech – se i přes nepřízeň počasí vydařil. Velká účast vozíčkářů svědčí o dlouhodobé práci, kterou v posledních letech převzal Miroslav Čiháček. Těšili jsme se z podpory Města Náchod- pana starosty Jana Birke, místostarosty ing. Tomáše Šuberta a paní Mgr. Drahoslavou Benešovou.
Třídenní sociální rekondice „ Proti samotě“  v Orlických horách i přes nepřízeň počasí splnila svůj účel, informace, poučení, zdravověda ,  hudební koncert a za krásami Orlických hor s celodenním výletem se účastníkům velmi líbila a už se těší na další,  5. ročník.
  Oba výlety, jak Harrachovsko sklárny, vláčkem k Mumlavskému vodopádu, sklárnou a muzeem
Poniklé
 tak Žacléřskem, s návštěvou Městského muzea  a polskou částí Krkonoš s návštěvou parku 40  miniatur Dolního Slezska a krásnou scenérií Krkonoš z polské strany a přes Libavské sedlo zpět do Čech –  se velmi zdařily.
Při vyhlášení dobrovolníka na udělení Ceny „ Křesadlo“ v rámci projektu Dobrovolnictví v Kladském pomezí, jsme přihlásili vozíčkáře pana Miroslava Čiháčka, který svojí skromností, pílí a dlouhodobě pomáhá těžce handicapovaným zdravotně postiženým.  Spolupracuje a jedná s institucemi o odstraňování bariér,je zakládajícím členem  Svazu paraplegiků. Má několik zápisů v Guinesově knize rekordů.
 Při besedách jsme oslovili  pana  Jana Birke, starostu Města Náchod, ochotně  nás vždy seznámil s připravovanými akcemi- stavebními, dopravními, vybudování výtahu na Městském úřadě s respektováním  Zákona o  bezbariérovosti pro občany se sníženou imobilitou a orientací.
Dále jsme pozvali:
Pana Mudr. Krále –  vedoucího lékaře v Hospice – Charita v Červeném Kostelci, – s přednáškou Důstojné stáří v těžké nemoci.
Zastupitele  Města pana M. Bráta, který nám vyprávěl zážitky z potápění v mořích, rybnících  nazvané Svět kolem nás.
Ředitele  MěSSS pana Mgr. Jaromíra Vejrycha – který se s námi podělil o zážitky z návštěvyLibanonu, promítání,  tolerance v náboženství, návštěvy v obchodních střediscích, na letišti.
 Ve spolupráci s SVČ- Déčkem, nás  studentka  Maryjou Babynu z Ukrajiny, seznámila  s přírodními  krásámi, , moři ,městy , přístavy  místními  zvyky, hudbou, památkami  na Ukrajině.
Také jsme se sešli v kavárně hotelu U beránka, kde nás paní Mgr. Baštecká seznámila s historií stavby hotelu, Městského divadla, od r. 1909 až po současnost, kdy se blíží 100 výročí.  Některé členky si zavzpomínaly že tu byly naposledy před 30 lety a těšily se z této návštěvy na niž by si prý sami netroufaly. 
Přivítali jsme také  místostarostka  paní Mgr. Drahomíru Benešovou, která nás seznámila s financováním  provozu divadla a pozvala na programy, které se pořádají v přednáškovém sále a senioři mohou čerpat slevu.Při rozloučení popřála přítomným hodně zdraví a radosti z této činnosti.
 Na akci  VÁNOČNÍ  TĚŠENÍ mimo krásné ukázky dětí z MŠ Babí, nás čekal ozdobený vánoční stromeček, vzájemné obdarování dárky a super hudba- 3 členná ve vedení našeho člena pana Hejdy.  Nostalgická hudba, koledy se zpívaly společně a nikomu se nechtělo domů .Nálada byla výborná, poděkování  také patřilo zaměstnancům restaurace ODAS.
 Popřáli jsme si hodně zdraví, štěstí do nového roku a slíbili si, že se brzy zase sejdeme.
   ——————————————————————————————————–
 Dále paní předsedkyně přednesla Návrh činnosti na rok 2014, který byl přítomnými schválen a je přiložen ke zprávě z členské schůze – změna je vyhrazena.
Zprávu o hospodaření organizace  za rok 2013  přednesla   hospodářka Božena Řeháková, spolu se zprávou o vyúčtování dotace za r. 2013 z MěÚ v Náchodě.
 Dále návrh rozpočtu organizace na r. 2014
 Zprávu z Revizní komise, přednesl člen RK  –  Jiří Vondrouš
 Tyto informace byly odsouhlaseny všemi přítomnými.
 Přítomní byli seznámeni s připravovaným celodenním zájezdem, Štiřín-  Hrusice, pan Otto Vojhejn – zájezd byl ihned vyprodán.
Informace o rekondici v DeštnéProti samotě a veselý senior „ předsedkyně Olga Frühaufová,  termín je  23.6. – 25. 6. 2014 na chatě PRIM.
Slovo dostali hosté :
Omluvili   jsme pana starostu  Jana Birke, který v této době měl práci v Poslanecké sněmovně ČR z titulu poslance za ČSSD
Ing. Tomáš Šubert, místostarosta MěÚ přítomným připomněl dobré hospodaření města, úpravy Masarykova náměstí s přemístěním kašny a dodržením stavebního zákona pro imobilní a osoby se špatnou orientací.(slabozrací  apod.) pro ně i zbudovaná parkoviště, prostranství za radnicí, přístavby výtahu na MěÚ, což členové kvitovali jako dobrou spolupráci s městem. Připravované nové autobusové nádraží, se pozdrželo z důvodů problémů ze strany Českých drah. Podařila se kruhová křižovatka u Kauflandu, která je zlepšením bezpečnosti provozu i chodců. Bylo postaveno schodiště u zimního stadionu a další u Masarykových škol. Přítomní se zájmem poslouchali  a  poděkovali za přednesenou zprávu.
Dále se ujala slova paní Mgr Drahomíra Benešová, která přítomné seznámila s akcemi: zateplení tří mateřských škol, pokračují úpravy na sídlišti u nemocnice. ZŠ 1. Máje, má vybudován bezbariérový vstup, malby na fasádě budou dokončeny na jaře. Pozvala přítomné do kina Vesmír v Náchodě, kde promítají světové opery, balety, divadla. Věříme, že v blízké době bude také bezbariérový vstup. Seznámila sniory s možností uplatnění slev pro seniory z Náchoda na akce, které pořádá Město: divadla, přednášky …. Pozvala přítomné na dopravní hřiště v Bělovsi,  kde  s vnoučaty mohou prožít příjemná odpoledne. Popřála všem přítomným hodně zdraví, poděkovala výboru a paní předsedkyni a za dobrou spolupráci a sociální práci se seniory. Přítomní také poděkovali potleskem s přáním všeho dobrého.
Slovo dostal pan Bc. Pavel Schuma– vedoucí  odd. Školství a sociálních věcí MěÚ, vyzval přítomné, aby  v čas  vyměnily starý znak za nový – Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Výměnu provádí pracovnice v budově MěÚ v Palachově ulici na tamtéž odd. Poděkoval sdružení za dobrovolnou   sociální práci v terénu, na akcích, výletech, rekondici, s ohledem na  sluchově a zrakově postižené.  Popřál přítomným hodně zdraví a všeho dobrého.
Další slovo dostal ředitel MěSSS pan Mgr. Jaromír Vejrych.  Informoval   jak běží provoz v zařízení Harmonie I a II, v Rybářské ul. 1810 v Náchodě. Se službou v Domově pro seniory Marie, s odlehčovací službou, možností využití senior –   parku, ul. Bartoňova  1998 také v Náchodě. Pečovatelskou službou, která také sídlí na Harmonii I a poskytuje sociální služby v domácnostech seniorů a osob se zdravotním postižením. Rozdal mezi přítomné letáčky Městské středisko sociálních služeb Marie , s informacemi a obrazovou dokumentací všech zařízení, popřál přítomným hodně  zdraví  a poděkoval za dobrou spolupráci. Přítomní, mnozí už obyvatelé těchto zařízení jej odměnili též potleskem.
Představitelky Úřadu práce,  paní  Mgr.  Irena Kolářová a Bohunka Kučerová,  které byly evidentně unavené, seznámily přítomné s  dlouhotrvající kritickou situaci na jejich úřadě. ( přes 2 roky) Poprosily přítomné o trpělivost, neboť opět nemají program a vše vyřizují ručně. Rozdaly přítomným Příručku pro osoby se zdravotním postižením v r. 2014,   kde jsou informace o pravidlech i pomoci na trhu práce ze sociálního systému. Všichni přítomní kritizovali, co je možné ve státní správě a kdy se systém spraví natolik, aby se toto stále ne opakovalo. Popřáli pracovnicím na Úřadu práce více pochopení ze strany MPSV.                       
Dále dostala slovo paní Dana VítováCentra pro ZP HK, kterou přítomní dobře znají ze stálé spolupráce s námi. Nabídla další pomoc při žádostech o kompenzační pomůcky, odvolání proti rozhodnutí apod. Pět členek ihned využilo její nabídky a ona na místě pomáhala s vyplňováním úředních tiskopisů. Poděkovali jsme ji za stálou spolupráci a popřáli hodně zdraví a všeho dobrého.
Paní předsedkyně seznámila přítomné s možností pracovních míst v AMULETU v provozovně Náchod – Kladská sídlí společnost,
 Náchod– nadnárodní společnost- kompletace hraček  a jiné …Nový Hrádek – Doly v závodě VELOS , kompletují a balí kovové nohy.
Hronov – Velké Poříčí – v závodě  Saargumi, opracování a kontroly gumových výlisků.
Police nad Metují, v závodě HAUK, operátoři opracovávají koberce.
Zaměstnanci dostávají stravenky v hodnotě  40- Kč
Toto   je vzkaz od ředitelky závodu p. Libuše Konvalinkové – ředitelky závodu, kde dávají možnost zaměstnat lidi se zdravotním  omezením a tato společnost vytváří chráněná  pracovní místa.
Další slovo dostal předseda Klubu DIA ČR pan Václav Pošmura, který přítomné pozdravil, poděkoval za pozvání, seznámil přítomné s jejich programy, pozval na pobyty s diabetiky. Pochválil obě předsedkyně za dobrou spolupráci a popřál všem přítomným hodně zdraví, dobrou zábavu. Byl také odměněn potleskem.
Předsedkyně Klubu Seniorů, paní Anička Poláková, seznámila přítomné s jejich programy, které chystají, pozvala přítomné k účasti na sportovních akcích (informace přepošle předsedkyni,) s možností rekreace s Červeným křížem, Důchodci ČR. Tyto informace budou v naší klubovně na Palachově ul.  Poděkovala za pozvání, pochválila spolupráci a popřála všem přítomným hodně zdraví.
Přítomní také poděkovali potleskem a pochvalovali si, co se za dnešní odpoledne zase dozvěděli.
Dále jsme se věnovali občerstvení, dotazům, zaplacení výletu, čl. příspěvků.
Pozvali jsme je na další akci JARNÍ POSEZENÍ, které bude 19 .3. 2014 v restauraci ODAS.
Program bude upřesněn a včas dán na nástěnku  u klubovny  SZdP v Palachově ul. Na Kamenici ve skříňce SZdP a v březnovém Náchodském zpravodaji.
 Poděkovali jsme hostům za nám věnovaný čas, všem přítomným za zdařilé odpoledne, popřáli hodně zdraví a všeho dobrého. Poděkovali jsme také obsluze za připravené pohoštění, jehož počet se nedá vždy odhadnout.  (přihlášených členů  22. Skutečnost 76)
 Zapsala: Olga Frühaufová  – předsedkyně                                Ověřil: Marie Bonková
Miroslav Čiháček