Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Yearly Archives: 2022

Ratibořický pojezd 2022

Společnost vozíčkářů a ZP Náchod ve spolupráci se Sdružením zdravotně postižených Náchod, z.s. pořádá první červnový víkend (4.6.2022) již

41. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů.

Akci, která patří mezi nejstarší podobné podniky v Č.r., si nenechá ujít okolo padesátky vozíčkářů a zdravotně postižených z celé republiky.

Zahájení v sobotu 4. 6. 2022. v 10.00 hod. 

Za pořadatele zve zájemce Čiháček Miroslav

Zdravotně sociální rekondice v lázních Velichovky 16. – 19. 5. 2022

Vážení přátelé,

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. opět pořádá na Vaše přání ve dnech 16. – 19. května 2022  

Zdravotně sociální rekondici v lázních Velichovky.

Program a ubytování  pro naši skupinu bude individuálně připraven podle zdravotního stavu.

Cena: Polopenze 5340,- Kč

           Plná penze 6090,- Kč

           včetně procedur 4 dny/3 noci                               

           Vratná záloha 1000,- Kč.

Zájemci (i nečlenové): bližší informace a přihlášky v naší kanceláři Harmonie II. 6. dubna od 13. hod.

Případně tel.: 724 908 861

Přejeme Vám všem zdraví a pohodové dny.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za Výbor: Olga Frühaufová – předsedkyně               

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s.  

 Rybářská 1819

 547 01Náchod

Zápis z výroční členské schůze SZdP Náchod, z.s.

konané dne 16. 3. 2022 od 14.00 hod v hotelu ELKO – Staré Město

Přítomni: viz presenční listina

Hosté: starosta města Náchod Jana Birke, předseda nedoslýchavých a neslyšících Vratislav Vaverka,     

            vedoucí SONS Aleš Podlešák, předseda DIA klubu Václav Pošmura,

            zástupce PČR Bc. Jakub Vintera.

Průběh schůze:

1) Stávající předsedkyně Olga Frühaufová zahájila schůzi a seznámila přítomné s průběhem schůze.

                – presenční listinu zajišťují pí. Balážová a p. Frühauf

                – zaplacení členských příspěvků pí. Řeháková a p. Volhejn.

                – byl zajištěn dovoz imobilních členů p. Frühauf

               – dle pozvánky byl schválen program, nikdo z přítomných neměl žádnou připomínku ani doplnění, všichni hlasovali PRO, nikdo se nezdržel a ani nebyl PROTI

                – po sečtení přítomných bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná

                – přítomní se rozloučili minutou ticha za zemřelé členy.

           2) Dále přistoupila předsedkyně s hodnocením činnosti spolku za rok 2021

                – vyzvedla zdařilý výlet na královedvorsko a sociální rekondici ZP v lázních Velichovky.

                – informovala přítomné o čerpání dotace od města Náchod za r. 2021, 40 000,-Kč, největší

     položka byla za nájemné v Harmonii, dále pojištění a rekondice.

           3) Seznámila přítomné se žádostí o dotaci od města Náchod na r. 2022.

                 Jsou zde položky na nájemné, pojištění a činnost ZP Náchod.

           4) Dále pí. předsedkyně Frühaufová seznámila s plánem činnosti na r. 2022.

           5) S finanční správou spolku za r. 2021 a s návrhem financí na r. 2022 seznámila hospodářka

     pí Řeháková.

           6) Se zprávou revizní komise, kontroly finančního deníku, bankovní operace jakož i zprávu pro

   KS HK za r. 2021 seznámila pí Tomšů a pí Balážová.

HOSTÉ – diskuze:

      – Po nezbytných organizačních informacích dostal řečnický prostor

pan starosta města Náchoda p. Jan Birke                                                                                                                                            

       Přítomné členy srdečně pozdravil a podrobně seznámil o stavebních záměrech ve prospěch města, o připravovaném obchvatu, opravách v lázních Běloves – park, prameny Idy, informoval o stavbě spolkového domu a jiné.

        Poděkoval za spolupráci, ubezpečil přítomné, že je hlavně starosta Města a váží si seniorů. Odpovídal na dotazy: otevření koupaliště, dotace pro činnost spolku, zachování kanceláře SZdP v Harmonii II. a nutnost zavedení jednotlivých elektroměrů a vodního odpočtu do jednotlivých bytů.

– Na připomínku prudkých nájezdů na komunikacích pro vozíčkáře a TTP. K jednáním s Městem byli odsouhlaseni p. Frühaufová – předsedkyně, p. Čiháček za vozíčkáře. Sdělil nám, na koho se můžeme obracet s našimi připomínkami, včetně jména a telefonu.

       Přítomni na závěr poděkovali potleskem. Pí. předsedkyně poděkovala za dobrou spolupráci s Městem, Městskou policií, PČR, zdravotníky a hasiči.

    – Další host představitel SONS p. Aleš Podlešák upozornil p. starostu, že kancelář na Hamrech pro nevidomé a s kombinovanými vadami, je těžko dostupná. Je umístěna v patře, a zda by se pro ně nenašly bezbariérové prostory ve Spolkovém domě.

   – Člen výboru za zrakově a tělesně postižené p. Otto Volhejn, opět upozornil na zábory na chodnících (předzahrádky), na Karlově a Masarykově náměstí. Při obcházení mimo chodník handicapovaní riskují, že skončí pod koly vozidel, jiná šance projít není.

   – Členka výboru RK pí Marie Tomšů vznesla dotaz na pana starostu ohledně parkování v mimopracovní době na parkovišti u polikliniky (ul. Boženy Němcové), a také jak bude řešeno parkování pro návštěvníky spolkového domu. Bylo odpověděno, že parkovišť je ve městě dostatek.

    – Host za sluchově postižené a neslyšící, předseda p. Vaverka, který přijel z Broumova, několika přítomným nedoslýchavým členům podal potřebné informace i drobné rady a zajistil malé opravy sluchadel.

    – Předseda DIA klubu p. Václav Pošmura pozdravil přítomné a seznámil je s programem své organizace.

    – Dalším hostem byl Bc. Jakub Vintera z Policie ČR, obšírně informoval přítomné o posledních praktikách okrádání seniorů, podvody, krádeže, mobilní falešná čísla, nabídky k rychlému zbohatnutí, nebo trik s údajnou dopravní nehodou v rodině, za účelem získání většího obnosu peněz a jak se proti tomu bránit. Naši členové sami na schůzi potvrdili, že mají s těmito praktikami zkušenosti.

      Dále se také členům nelíbí ztráta soukromí ve zdravotnických zařízeních, veřejné a hlasité vyvolávání pacientů podle jmen a dokonce adres na recepcích a v ordinacích, které by mohlo pomáhat přítomným podvodníkům.

Různé:

    Občerstvení pro přítomné zajištěno do 80,- Kčúhrada spolku pro platící členy 60,- Kč.

    Nabídka lázní Velichovky květen, cena stejná jako v r. 2021. Pro zájemce je smluveno datum na  

    16.5. – 19. 5. 2022

    Byl podán návrh na doplnění revizní komise a výboru:

    – pí Klikarová Iva ročník 1963, Stolín 21, za zemřelého člena RK.

Usnesení:

   Vzhledem k onemocněním a dlouhé prodlevy kvůli covid 19, stávající členové rozšířeného výboru zůstávají ve svých funkcích. Byla doplněna revizní komise o členku pí Klikarovou Ivu ze Stolína.

   Všichni přítomní hlasovali PRO, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl PROTI.

Závěr:

       Předsedkyně na závěr poděkovala všem účastníkům za účast.

 Konstatovala, že přítomných bylo pouze 32 členů, proto jsme po zahájení dodrželi dle stanov 30 min. přestávku od zahájení, aby bylo možno hlasovat.

      Usnesení bylo přijato, všichni hlasovali PRO, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl PROTI.

Součástí zápisu: Pozvánka na výroční členskou schůzi dne 16.3.2022

                            Prezenční listina za výroční členskou schůzi dne 16.3.2022

                            Zápis z výroční členské schůze dne 16.3.2022

                            Částečný zápis pro Krajský soud v H.K. ze dne 16.3.2022

Zápis vypracovala: Olga Frühaufová, předsedkyně

Zápis ověřil:           Marie Tomšů, RK

                               Miroslav Čiháček, místopředseda

                              Alena Balážová, člen výboru

Božena Řeháková hospodářka