Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Výroční členská schůze dne 10 .2. 2016

Zápis z výroční členské schůze ze dne 10. 2. 2016.

Předsedkyně Olga Frühaufová zahájila schůzi uvítáním členů a hostů.                           

Hosté: místostarosta ing. Tomáš Šubert, Mgr. Jaromír Vejrych, pí Dana Vítová, Aleš Podlešák, Anna Poláková, Václav Pošmura.

Omluveni: starosta Města p. Jan Birke (práce v PSČR), Mgr. Denisa Pokorná (práce v terénu).

    Předsedkyně seznámila přítomné s navrženým programem, který byl přítomnými
schválen.

    Minutou ticha přítomní uctili památku zesnulým našim členům v r. 2015.

    Paní předsedkyně seznámila přítomné s USNESENÍM Krajského soudu v Hradci Králové, které nabylo právní moci ke dni 27. 1. 2016. Nyní jsme v rejstříku spolků u KÚ zapsáni pod názvem:
                         Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s.

    Dále přečetla text schválených stanov, o poslání spolku, náplně činnosti, seznámila přítomné s názvem orgánů spolku . 

    Členská schůze, statutární orgán, výbor: předsedkyně, Olga Frühaufová, místopředseda Miroslav Čiháček, hospodářka Božena Řeháková, člen výboru Otto Volhejn, člen výboru Josef Bartoš.

    Revizní komise: předseda Jiří Vondrouš, člen Jaroslav Feltl, členka, Alena Balážová.

    Zástupci členů: Marie Bonková, Mladena Havrdová, Karel Sýkora, Jaroslava Balcarová, Drahoslav Frühauf (- akreditace na odstraňování architekt. bariér, zapisovatel).

    Způsob jednání, Spolek zastupuje a jeho jménem jedná předseda nebo jiný člen výboru, který byl zmocněn k zastupování a jednání jeho jménem.

    Soud provedl zápis ve veřejném rejstříku Spolků, v souladu s výsledkem voleb členskou schůzí spolku dne 21. 10. 2015.

Předsedkyně seznámila přítomné s vyúčtováním dotace od Města za r. 2015.   

         Žádost o dotaci na r. 2016, předpokládané náklady na provoz klubovny a činnost
         zhodnotila činnost organizace za r. 2015
         
navrhovaný plán činnosti na r. 2016

Hospodářka – Vyúčtování organizace za r. 2015,
                        pravděpodobné náklady na r. 2016

Předseda RK – seznámil přítomné se zprávou kontrol v pokladně, peněžního deníku, Fa, dokladů, inventarizace – vše shledáno v pořádku, poznamenal, že vzhledem k nové legislativě, pomáhá hospodářce s problémy v účetnictví.

    Co se povedlo v r. 2015 – bezbariérový přístup do Č.Spoř. v Náchodě (žádáno už v r. 2004)
                        převod sdružení na spolek,
             
          je připraven Katalog sociálních služeb i neziskových organizací.

Předsedkyně poděkovala za dobrou spolupráci s panem starostou Janem Birke, místostarostou Ing. Tomášem Šubertem, zastupitelkou Mgr. Denisou Pokornou, Mgr. Jaromírem Vejrychem, Danou Vítovou, Alešem Podlešákem, Annou Polákovou, Václavem Pošmurou, s tiskovým oddělením, i terénními pracovníky.

    Byl dán prostor hostům. Jako první se ujal slova pan místostarosta ing. Tomáš Šubert: Spolkový dům (ZUŠ) připravovaná koupě, počítá se se spolkovou činností – na dotaz pana Čiháčka, počítá se i s přístupem imobilních osob! Doprava, rekonstrukce silnic, kanálů, přechodů, revitalizace náchodského kopce, lázně a stav prameníku Idy, (hlavní problém – vrty IDA I a II jsou sice státní, ale na pozemku vlastníků lázní), oprava mostu v Bělovsi, J. Feltl upozornil na pro vozíčkáře špatný přechod pod hřbitovem (u křížku) – p. Bartoš se ptal na obchvat Náchoda, jedná se již 18 let, (stále je to pro demokracii nepoměr – 20 aktivistů brzdí potřeby 20 000 Náchodských občanů), okresní nemocnice, (přítomní jsou nespokojeni, že odchází odborní lékaři a obávají se, aby se jim dostalo v případě nemoci odborné péče). Dotazů bylo ještě jako vždy mnoho na podobné téma.

    Paní předsedkyně poděkovala panu místostarostovi za informace a navzájem si popřáli dobrou spolupráci.

    Magistr. Jaromír Vejrych, seznámil přítomné s výsledky Krajské inspekce, která s  řízením a chodem sociálních zařízení byla velmi spokojena. Na Marii mají průměrný věk obyvatel 87 roků, i z tohoto pohledu je třeba zvýšená péče, Na Harmonii I a II je průměrný věk 70 let. Na Harmonii jsou stále volné byty. To potvrdila i pí předsedkyně, která se pohybuje v terénu, kde rodiny z finančních důvodů nechtějí pustit prarodiče do zařízení, protože by přišli o druhý příjem. Varoval před soukromníky, kteří nabízejí nekvalitní služby. Poděkoval za pozvání a dobrou spolupráci. Poděkovali jsme potleskem.

    Paní Vítova z CZP Hradce Králové, seznámila přítomné s pomocí při žádání průkazek ZTP, ZTP/P, příspěvku na péči – zvýšené o 10%, o půjčení kompenzačních pomůcek, pro vozíčkáře euroklíč (nejen na WC) a poděkovala za pozvání a spolupráci se sdružením. Hned také některým přítomným podala několik rad při sepisování žádostí. Poděkovali jsme ji a popřáli hodně zdraví.

    Pan Aleš Podlešák, představitel odbočky SONS seznámil přítomné s jejich činností pro ZP a nevidomé. Seznámil s pomůckami, časopisy Zora, pro ZP, mapování a pomoc při odstraňování bariér z hlediska jejich onemocnění, seznámil s depistáží (aktivním vyhledáváním zrakově postižených) a kontrolou hlásičů (majáků) na autobusovém nádraží, veřejných budovách a chybějícím ozvučením v jejich výtazích. Těšíme se na spolupráci spolu s vozíčkáři a sluchově postiženými.

    Paní Anna Poláková, předsedkyně Klubu důchodců, seznámila přítomné s jejich činností na r. 2016, nabídla možnosti rekreací a wellness pobytů. Poděkovali jsme ji a těšíme se vzájemné spolupráce.

     Pan Václav Pošmura, předseda DIA klubu poděkoval za pozvání, seznámil nás s plánem činnosti na r. 2016 se spoluprací při prosazování zájmu seniorů, nemocnice, přechody, obchvat. Popřál všem přítomným hodně zdraví a radosti.

      Po přestávce paní předsedkyně Olga Frühaufová seznámila přítomné s příštím programem a vyzvala přítomné o zapsání se dle zájmu.

              Březen – Jarní veselice v restauraci ODAS Frühaufová

              Duben – Zdravotní beseda – Bonková, Frühaufová

              Květen – 3. 5. 2016 Zájezd do Polska Volhejn

              Červen – Ratibořický pojezd, M. Čiháček, NRZP, Město, SZdP             
                           – 29. 6. 2016 Rekondice na chatě Prim Frühaufová

      Přítomní si pochvalovali informace, pohodové odpoledne, dobré občerstvení a vstřícnou obsluhu, které jsme také poděkovali.

      Na závěr paní předsedkyně poděkovala přítomným za zájem o dění Města, popřála všem hodně zdraví a výboru dobrou spolupráci.

Zapsala: Olga Frühaufová                                          
Ověřil: Miroslav Čiháček          
            11. 2. 2016