Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Výroční členská schůze 10. února. 2010 v ODASu.

Výroční členská schůze dne 10. února. 2010

Program: přivítání hostů a program schůze
uctění minutou ticha naše zemřelé členy
seznámení se zprávou o činnosti za rok 2009
čtení zprávy o hospodaření
debata  s jednotlivými hosty
oficiální ukončení schůze

Po zahájení výroční členské schůze předsedkyně Olga Frühaufová  nás seznámila s programem výroční členské schůze, který byl všemi přítomnými schválen. Poté přivítala pozvané hosty; pana starostu Náchoda ing. Oldřicha Čtvrtečku, Mgr. Jaromíra Vejrycha, ředitele MěSS, Hanu Vítovou, zastupitelku ZP v Náchodě, paní Korečkovou, zástupkyni Tyflocentra v Hradci Králové, zástupkyni SD paní Annu Polákovou a pana Františka Seidla, jednatele Svazu diabetiků v Náchodě.

Minutou ticha jsme uctili památku těch, kteří se již nedožili dnešních dnů a opustili nás odchodem na věčnost.

Paní Olga Frühaufová přečetla zprávu o činnosti za minulý rok ( 2009). Zaznělo v ní mimo jiné poděkování všem, kteří nám pomohli v naší práci. Ať již účastí na schůzích a posezeních, nebo s organizací výletů, včetně zájezdů na muzikály do Prahy. Na nich byla vždy 100%ní účast. K dnešnímu dni máme 245 členů.

Paní Božena Řeháková nás seznámila ve své zprávě s hospodařením a stavem výdajů a příjmů organizace SZdP Náchod v roce 2010. Příjmy celkové zatím nejsou zcela úplné. Za známky 37 000 Kč, dotace budou díky krizi kráceny. Do dnešního dne nevíme o jakou výši.

Debatu zahájil starosta ing. Oldřich Čtvrtečka. Poděkoval za pozvání a vyjádřil údiv nad tím, kolik se nás v tomto nepříznivém počasí sešlo. Hlavní problémy současnosti je sněhová kalamita. Vzniklé problémy s velkým množstvím sněhu nelze zcela vyřešit ke spokojenosti občanů. Nesmí se vysypávat do řeky Metuje – obsahuje aplikovanou sůl – a proto jsou na některých místech prozatímní velké hromady odklizeného sněhu, převážně z městských komunikací.

Podal informace o letošních hlavních cílech. Dostavba ZŠ Plhov, Komenského třídy, Šafránice, přestavba sídliště u nemocnice ( 120 mil.dotace). O cyklostezkách, obchvatu Náchoda, výstavbě nové hasičské zbrojnice, drobných úpravách na náměstí, kašna, chráněné objekty.
Na ZUŠ – nedostalo město od kraje žádnou dotaci na provoz oproti sousedním městům. Přestavba nemocnice je dlouhodobá záležitost. Slyšeli jsme o finančních příjmech města, které jsou kvůli krizi výrazně kráceny, což se částečně dotkne i nás, zdravotně postižených v poskytnuté dotaci na naši činnost. Ochotně odpovídal na vznesené otázky přítomných, týkajících se některých čtvrtí města. Třeba místa, kde jsou rodinné domky, nejsou bezbariérové sjezdy a nájezdy u chodníků. Nebude řešen průjezd čtvrtí Skalkou s výjezdem na SUN pro odpor místních občanů, aj., málo významné dotazy.

Paní Korečková z Tyflocentra nás seznámila s jejich činností pro zrakově postižené a ukázala některé pomůcky z tohoto spektra. Podala informaci o elokovaném pracovišti, které je na MěÚ Náchod.

Představitel Diabetiků ČR pan František Seidl, informoval přítomné o organizaci dia – jejich programu, poděkoval za možnost využívání naší klubovny (čtvrtek) a těší se na naší další spolupráci .

Mgr. Jaromír Vejrych – informoval o snížených dotacích, ale nedotknou se uživatelů, provádí se  sociální šetření a pečovatelská služba v plném rozsahu. Poděkoval za spolupráci a zjištěnou spokojenost jejich klientů.

Předsedkyně sdružení důchodců ČR, paní Anna Poláková informovala o jejich činnosti a těší se na další spolupráci s námi. Řekla nám o akci SD v Náchodě – kroužku Angličtiny, práce na PC, podá nám informace o rekondicích.

Paní Dana Vítová z Centra pro ZP Královehradeckého Kraje, informovala o změnách v sociální síti a osobně se věnovala několika členům se soc. problémy.

Webmister Jaroslav Feltl vše nafotografoval a zdokumentoval. Je k prohlédnutí na web stránkách http://szdp-nachod.wz.cz.

Po zapisovatelce paní Bonkové zpracovala a provedla oficiální zápis Olga Frühaufová. Je uložen v klubovně SZdP Náchod.

no images were found