Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Beseda v Restauraci Na koupališi s pozvanými hosty

Beseda SZdP s pozvanými hosty v restauraci Na koupališti 20. června, 2011.

      Po přivítání všech přítomných nám předsedkyně SZdP Náchod, Olga Frühaufová představila pozvané hosty. Paní Lenkou Kohoutovou, poslankyní Parlamentu ČR a předsedkyní Podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné, pana senátora ČR ing. Petra Pakostu, paní místostarostku města Náchoda Mgr. Drahomíru Benešovou, asistentku senátora, paní Janu Brožovou, vedoucího lékaře posudkového oddělení ČSSZ MUDr. Bohuslava Nováka, vedoucího sociálního odboru pana Bc. Pavla Schumu, vedoucí MSSS Marie a pečovatelské služby paní Jaroslavu Mačkovou,   ředitele Domova důchodců královehradeckého kraje, pana Bc. Václava Voltra, Centrum pro ZP královehradeckého kraje, paní Danu Vítovou, zástupce Dia klubu, ZP, SP,VP,TP, vozíčkáře.
     A rozběhla se diskuse s hosty. Velká část byla směrována na problematiku poskytování služeb a získávání pomůcek, nutných k životu handicapovaných osob. Připomínkovány byly nově vznikající zákony. Především přemístění sociálních šetření, výplaty všech dávek na Pracovní úřad, který je může individuelně podmiňovat v některých případech pracovním poměrem, povinností odpracovat stanovený počet hodin za měsíc ve veřejných pracích. V oblasti uznávání snížené mobility a vydávání různých průkazek – TP, ZTP. ZTP/P – a posuzování zdravotního stavu je nyní chybná legislativa. Paní Mgr. Benešová a panBc. Schuma podali informace, týkajícího se snížení finanční dotace na provoz v částce několika milionů Kč. Ŕeditel DD Bc. Václav Voltr. Poukázal  na dosud neschválené sociální zákony, různě vykládané standarty, podle kterých se těžko řídí vedoucí pracovník ať v DD, nebo Penzionech.
     Témata na odpovědi byla i z oblasti rozmístění sociálních odborů, které by měly zůstat ve velkých městech. Zde je dvacetiletá zkušenost ze znalostí klientů a jejich problematiky. Lidé se zdravotním postižením chtějí o sobě rozhodovat sami, jiná záležitost se týká umístěných klientů v sociálních zařízeních. Vše platí i o rozpracovaných „sociálních kartách“ s uvedením fotografie a  specifikací zdravotního postižení. Je přetíženost v uznávání rozsahu zdravotního postižení posudkovými lékaři. Vypracovat ve vládě vhodný postup v této otázce vhodný legislativní postup, současný je zastaralý.  Posudkoví lékaři jsou přetížení.
     Pracovní uplatnění zdravotně postižených v praxi a příprava na život zdravotně postižené mládeže. Zde vystoupila se svojí otázkou vzdělávání paní Michlová se svým synem Martinem, který končí základní školu a chce pokračovat ve vzdělávání se na další škole, která bude bariérově přístupná a vhodně zaměřená na obor, kde by se uplatnil. Konkrétní pomoc se snaží zajistit město a přislíbila ji též poslankyně Lenka Kohoutová, předsedkyně podvýboru této oblasti v PS.
     Přítomným byl představen Michal Stefanu, který získal 1. místo Ceny hejtmana královehradeckého kraje. Je několikanásobný paraolympijský vítěz ve stolním tenise, univerzální sportovec úspěšný v tenisu a basketbalu.
     Předsedkyně náchodského sdružení, informovala přítomné o široké dobrovolné práci Sdružení zdravotně postižených, poradenství, opravy sluchadel, rekondice pro ZP. Vyzvedla práci Webmaistra pana Jaroslava Feltla- který se plně věnuje obsahu našich stránek, pana Miroslava Čiháčka, který byl námi nominován a získal také Cenu hejtmana královehradeckého kraje.Ona sama je nositelkou Křesadla, ceny v rámci Dobrovolník  za dlouholetou práci pro ZP.  Uvedla, že bez poctivé práce a velmi dobré spolupráce s Městem Náchod,  sociálními zařízeními, institucemi, NRZP ČR a širokou členskou základnou, by tato dobrovolná práce nebyla možná.
     Poděkovala všem přítomným za slušnou pracovní besedu, za věnovaný čas v zájmu vysvětlení sociálních změn, a popřála paní poslankyni Lence Kohoutové a všem přítomným šťastnou cestu domů. Poděkovala panu senátorovi ing. Petru Pakostovi, za zprostředkování a  občerstvení z jeho Nadačního Fondu.
 Zpracoval Jaroslav Feltl