Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Zápis z výroční schůze SZdP Náchod z,s. ,konané dne 10.2. 2020 v hotelu ELKO

    Paní předsedkyně Olga Frühaufová přivítala 49 členů, seznámila přítomné s navrženým programem, který byl schválen přítomnými členy. Přivítala pozvané hosty: pana starostu města Náchod Jana Birke, ředitele sociálních služeb Marie pana Mgr. Jaromíra Vejrycha, představitele SONSS pana Aleše Podlešáka, paní Danu Vítovou z Centra pro integraci ZP osob Hradce Králové. Poděkovala všem, že dorazili i v nečase vyvolaném bouří Sabina Představila skupinu osmi účinkujících mladých lidí, ze skupiny ATELIEROF kteří lidovými písničkami rozezpívali přítomné. Byl to zajímavý zážitek. Poděkovali jsme potleskem a občerstvením za účinkování, popřáli jsme jim hodně dobrých zážitků a vše dobré.

    Program běžel podle náležitostí pořádané výroční členské schůze.

Minutou ticha jsme uctili památku našich zesnulých členů v minulém roce i na počátku r. 2020.

    Paní předsedkyně zhodnotila činnost za minulý rok a přednesla návrh na r. 2020.  V obsahu jsou opět dva zájezdy, zdravotní beseda, kultura – muzeum, Jarní posezení, 41. Ročník Ratibořického pojezdu, Welness v Sezimově Ústí, v Piešťanech, návštěva nemocných členů a Adventní odpoledne.

   Seznámila přítomné s vyúčtováním Dotace od Města za r. 2019 a žádostí na r. 2020

   Hospodářka paní Řeháková seznámila přítomné s hospodařením organizace a plánovanými výdaji na rok 2020

   Předseda RK pan Vondrouš, který provedl kontrolu hospodaření v peněžním deníku + inventarizaci majetku, oznámil přítomným, že neshledal závady. Navržené usnesení bylo všemi přítomnými členy hlasováním schváleno.

   Paní předsedkyně spolupráci s Městem, Úřadem práce, MĚSSS- Marie, SONSS, CIOZP HK, sociálním odborem, Měst. Policie, PČR, Senior klubem a Dia-klubem označila jako dlouhodobě přínosné. Např. provozované Senior Taxi. Nově otevřená pítka u zrekonstruovaných starých lázní s odpočinkovým programem.

 Na opětovné přání seniorů, připomněla – bezpečnost pro nevidomé, neslyšící na Pražské ul. a u nádraží.

    Předala prostor hostům:

slova se ujal pan starosta Jan Birke, seznámil přítomné s chystanými projekty:

spolkový dům, revitalizace náchodského zámeckého kopce, vodovodní přivaděč, opravu sběrného dvora, sportovní hala (prostor „Bílá růže“), oprava Purkyňovy ulice, koupě staré polikliniky pro zachování zubních ordinací – nutné opravy, parkoviště, nový most u starých lázní a jiné. Připomínka byla k úklidu v okolí Harmonie, i v budovách. Bude se řešit. Přítomní poděkovali panu starostovi dlouhým potleskem a popřáli hodně zdraví. Vážíme si, že přišel mezi nás.

    Magistr Jaromír Vejrych informoval přítomné o provozu terénních služeb, DD Marie i Harmonie I. a II. poděkoval za pozvání.

    Paní Dana Vítová seznámila přítomné se změnami u různých příspěvků v roce 2020. Nabídla přítomným poradenství i půjčování kompenzačních pomůcek, odvolání proti rozhodnutí ZP, EU klíče.

    Pan Aleš Podlešák za SONSS poděkoval za pozvání, rád by s námi našel řešení pro bezpečnost nevidomých na Pražské ulici. Informoval přítomné, že sídlí na Hamrech na Pražské ul., kde je část spolků města.

    Paní předsedkyně poděkovala všem hostům za spolupráci, zájem o činnost ZP a popřála hodně zdraví a vše dobré. Přítomní jim poděkovali potleskem.

    Diskuze:

Přerostlé stromy na Běloveské ul., dotazy k úpravám v Harmonii II., k výletům a nemocným členům, umístěných mimo domov. Mirek Čiháček se omluvil za chybu v pozvánce na výroční členskou schůzi do Zpravodaje.

    Po společné večeři, paní předsedkyně poděkovala přítomným za důvěru, podnětné návrhy, připomínky a dlouhodobou spolupráci, která je velmi potřebná. Poděkovala výboru za spolupráci. Poděkovala personálu restaurace, který s paní majitelkou nás vždy vítají a dobře pohostí.

    Všem přítomný popřála hodně zdraví, štěstí a vše dobré.

    Příloha: seznam přítomných, hostů, plán činnosti na r. 2020  Usnesení ze dne 10.2. 2020

Zapsala: Frühaufová, Otto Volhejn                                                                                    Ověřil: Miroslav Čiháček

 Dne 12.2. 2020