Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Výroční členská schůze 22. února. 2012

Sdružení zdravotně postižených pořádalo 22. února. 2012 výroční členskou schůzi  restauraci Vatikán
 
      
    

     Schůzi zahájila předsedkyně SZdP Náchod Olga Frühaufová přivítáním všech přítomných. Poděkovala za důvěru a vyzvala přítomné k tiché vzpomínce za zemřelé členy. Přednesla návrh plánu činnosti na rok 2012, zhodnotila činnost za rok 2011 a poděkovala za dobrou spolupráci          s představiteli města a jiných organizací. Nastínila, že tato výroční schůze je zároveň pracovní vzhledem k volbáma a přijetí nových členů do předsednictva SZd Náchod. 
     Hospodářka SZdP paní Božena Řeháková seznámila přítomné s vyúčtováním dotace od MěÚ v Náchodě a přednesla zprávu o finančním hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu v roce 2012.
     Pan starosta poděkoval za pozvání a seznámil nás s novinkami rozvoje města. Nová parkovací a zpoplatněná parkovací místa. Stav jednání s majiteli Lázní, pramenů a pozemků, aby bylo možno obnovit činnost Lázní Běloves. Přednesl nám též úspěchy při obnově města a výhled budoucí opravy a úpravy ve městě včetně propojení zón pro automobily v centru města, se zákazem heren a měření stejným metrem neplatičům. Což přítomní několkrát ocenili potleskem.     
     Poté slova ujal místostarosta ing. Tomáš Šubrt. Dopodrobna uvedl varianty příprav a záměr zrekonstruovat vlakové a autobusové nádraží. Vyjádřil se k petici proti těžbě břidlicových plynů v Náchodském okolí. Hrozí nevratné poškození a zničení podzemních pramenů včetně těch, které jsou využívánky k produkci velice kvalitní pitné vody.Účastnící ihned připojili své podpisy k této petici.
     V diskusi s představiteli města byl byl připomenut přechod u autobusové zastávky na Plhově. Pan starosta byl požádán o přímluvu na umístění několika židlí pro špatně chodící v areálu pošty, probíralo se současné řešení sociálních příspěvků, odstranění torza bývalé Tepny a parkovací místa pro ZP, využití prostor vedle MěÚ a dokončení úprav Karlova náměstí s propojením na Plhov – Příkopy.
     Ředitelka Déčka ing. Ludmila Pohanková poděkovala za vzájemnou spolupráci. Seznámila nás s pracovní náplní SVČ Déčka, jehož výsledky nám závidí v celých Čechách. Jsme rádi, že naše děti mají díky krásnému motivačnímu prostředí tolik podnětů v kroužcích, pobytech i při setkáních s dobrovolníky se připravují do života, pro budoucnost našeho města.
     Ostatní hosté nás seznámili se svými plány činnosti v letošním roce, kde by nás také rádi přivítali.
     Předsedkyně poděkovala stávajícímu výboru za dobrou spolupráci a po přihlášení se nových zájemců nechala hlasovat o novém výboru SZdP Náchod. Dále byli členové informováni o výletu do Polska a rekondičnímu pobytu v Deštné v Orlických horách. Byli jsme pozvání na promítání nového filmu Školní výlet scénáristy a režiséra Bc. Tomáše Magnuska, Na akce se mohou přihlašovat a provádět platby po schůzi, dále pak každou středu od 13.00 do 15.00 v klubovně.
      Na závěr jsme dostali příjemné pohoštění – chlebíčky a kávu.
Paní Frühaufová poděkovala za velkou účast a příjemnou průběžnou diskusi k nastoleným potížím a problémům. Popřála přítomným hodně zdraví a vše dobré.

v Náchodě 23. února.2012                                                                        zpracoval a zapsal Jaroslav Feltl