Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Stanovy Sdružení zdravotně postižených Náchod

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 Název občanského sdružení: Sdružení zdravotně postižených Náchod

Zkratka. SZdP Náchod (dále jen sdružení)

Üzemní působnost: Oblast města Náchod

Sídlo řídícího orgánu: Pražská 1759, 547 01 Náchod, nyní Palachova 1303, 547 01 Náchod

Čl. II.

Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení má vlastní právní subjektivitu.

 Čl. III.

Cíl činnosti sdružení

 1. Cílem sdružení je vytvořit platformu v území oblasti Náchoda pro občany s různým zdravotním postižením za účelem obhajoby společných zájmů a prosazování oprávněných potřeb, zejména ke vztahu k orgánům místní samosprávy a jiným organizacím působícím na daném území. Uspokojovat jejich zájmy v oblasti kultury, sportu a jiných zájmů. Poskytovat též pomoc při prosazování oprávněných zájmů u orgánů místní samosprávy.

2. Za tímto účelem sdružení zajistí informovanost svých členů a veřejnosti o daném problému. Zajistí spolupráci s organizacemi podobného charakteru. Bude shromažďovat finanční prostředky, potřebné pro činnost sdružení.

Čl. IV.

Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.

3. členství vzniká přijetím za člena.

4. Dokladem o členství je členský průkaz, který je v evidenci sdružení.

5. Zánik členství:

      a) vystoupením člena písemným oznámením.

      b) úmrtím člena

      c) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze sdružení.

      d) zánikem sdružení

6. Při zániku členství je povinností odevzdat členský průkaz.

Čl. V.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:

     a) podílet se na činnosti sdružení

     b) volit do orgánu sdružení

     c) být volen do orgánu sdružení

     d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření

2. Člen má povinnosti zejména:

     a) dodržovat stanovy a organizační řád sdružení

     b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

     c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

3.  Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí sdružení.

 Čl. VI.

Orgány sdružení

 Orgány sdružení jsou:

     a) členská schůze

     b) výbor

     c) revizní komise

 Čl. VII.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšší orgánem sdružení.

2. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

3. Mimořádnou členskou schůzi svolá výbor když o to požádá nejméně třetina členů.

4. Členská schůze zejména:

     a) rozhoduje zejména o změnách stanov sdružení

     b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření

     c) volí na dobu tří let členy výboru a revizní komisi

     d) rozhoduje o zrušení sdružení

5. Členská schůze je usnášení schopná je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení, v ostatních případech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. VIII.

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

2. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním členské schůze.

3. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně šestkrát ročně.

4. Výbor zejména:

     a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu výboru

     b) koordinuje činnost sdružení

     c) svolává členskou schůzi

     d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členských schůzí

5. Předseda a místopředseda zastupují sdružení navenek a jednají samostatně jeho jménem.

6. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sekretariátu nebo klubovnu sdružení.

7. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

8. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde usnášení schopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.

Čl. IX.

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

2. Revizní komise má nejméně tři členy.

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Reviduje činnost sdružení s ohledem na dodržování stanov a organizačního řádu. Kontrolu provádí nejméně dvakrát ročně.

4. Pro členskou schůzi vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

Čl. X.

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

2. Za své hospodaření nese plnou zodpovědnost.

3. Zdroji majetku jsou zejména:

     a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob

     b) členské příspěvky – výši členského příspěvku určuje svým rozhodnutím členská schůze sdružení

4. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá na členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu, schváleného členskou schůzí.

Čl. XI.

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:

     a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučení s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze

     b) rozhodnutím Ministerstva vnitra

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně na členské schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky  školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.

2. Sdružení může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád sdružení.

3 Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

4. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.