Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Jarní veselice 24.března.2016

Jarní veselice

        Jarní veselice proběhla čtvrtek 24. 3. 2016 v příjemném prostředí restaurace ODAS, za přítomnosti 50. účastníků, 9. hostů a 9. dětí z MŠ Vančurovy ul.

      Paní předsedkyně Olga Frühaufová přivítala přítomné, seznámila je s odpoledním programem a představila děti z Mateřské školy Vančurovy ulice, které přítomným předvedly své pásmo. Dětský sboreček pod vedením p. učitelky Přibylové byl velmi úspěšný a přítomní je odměnili potlesky, čokoládovými vajíčky a květinou.

      Paní předsedkyně dále uvítala přítomné hosty: starostu Města Jana Birke, Mgr. Denisu Pokornou – zastupitelku Města, Václava Pošmuru – představitele DIA klubu, hudebníky pod vedením pana Hejdy. Vyzvala přítomné ke vzpomínce na nedávno zemřelé minutou ticha – ing. Oldřicha Čtvrtečku, bývalého náchodského starostu a naší dlouholetou členku výboru paní Jaroslavu Balcarovou.

     Protože probíhá předvelikonoční Pašijový týden, kdy se postní čas (40 dní) připravuje na dobou velikonoční, krátce zopakovala význam dnů: od Květné neděle, Modrého pondělí, Šedivého úterý, Popeleční (Škaredé) středy, Zeleného čtvrtku – kdy odlétají zvony do Říma (nahrazují je řehtačky), Velký pátek, kdy se drží na den Kristova ukřižování nejpřísnější půst a otevírají se hory s poklady. Pohovořila o Bílé sobotě, spojené s celkovou očistou (bílila se stavení), Neděle na Boží hod Velikonoční je ve znamení svěcených pokrmů a rozjímání, kdy se zamyslíme nad způsobem života, obnovíme duchovní smýšlení. Přesycení lidé nejen nevěří hladovějícímu, ale navíc ztrácejí i schopnost vidět pravý smysl života, slyšet nářky a bolesti druhých. O Velikonočním pondělí (zvané červené), dodržujeme zdejší zvyky, pomlázky, výzdoby, oslava vzkříšení, odpuštění, radost z nového života, láska, zdraví a požehnání do jarních dnů.

      Předání slova hostům: starostovi panu Janu Birke, který pozdravil přítomné, poděkoval za spolupráci a pozvání mezi nás. Seznámil nás s děním v Náchodě.

     Co se nedaří – rozvaliny Tepny ve středu města, které nepatří městu a vlastník Holding – Třešňák to neřeší. Prameník Idy, – arzen, bývalé lázně vlastní p. Borůvka a Kalifa, 20 let to nechali bez údržby zruinovat a stále za odkup chtějí 53 mil. korun, to byl i důvod tlaku na místostarostu ing. Tomáše Šuberta, který ze zdravotních důvodů rezignoval. Je vypracován projekt na rekonstrukce starých lázní s promenádou u OD Kaufland, pozemky jsou v majetku města.

     Oznámil přítomným, že bude znovu opravována ul. Pražská, I. etapa Čedok- Slávie, II. etapa Čedok Ametek. Prosil o pochopení, protože v těchto místech dříve tekla řeka metuje a v podloží je tekutý písek, čímž se silnice pod tíhou kamionů propadá. Je třeba také přeložit vodovod, kanalizaci, plyn, parovod, odpady a jiné. Ohledně obchvatu města Náchoda, kde je 27 odvolání, je vydané stavební rozhodnutí. Pokud se to nepovede tento rok, obchvat se oddaluje bez ohledu na zvýšení provozu, prašnost a nebezpečnost při průjezdu kamionů s hořlavinami. Seznámil nás také s revitalizací zámeckého kopce, výsadbou šeříku a možné lanovce z Karlova náměstí. Město nemá žádný dluh a od r. 1993 má nejlepší rozpočet. Počítá se také s opravou mostu v Bělovsi, rekonstrukci sportovního areálu Hamry.

     Je připraven odkup budovy bývalé LŠU v Komenské ulici pro potřeby Spolkového domu, kde se počítá s integrací Zdr. postižených, stacionáře Cesta, Loutkové scény a zájmových činností spolků. Samozřejmostí rekonstrukce bude bezbariérovost pro ZP děti i dospělé.

     Seznámil nás s doplňovací volbou místostarostky ing. Pavly Maršíkové a druhého místostarosty, o kterém se vede jednání.

     Vzhledem ke svému velmi komplikovanému zdravotnímu stavu, poděkoval přítomným za stálou podporu a Mgr. Denise Pokorné, které si velmi váží, za zvládání úkolů v oblasti školské a sociální sféry. Pan starosta popřál všem přítomným požehnané svátky v kruhu rodiny a poděkoval za stálý zájem. Přítomní vyjádřili podporu panu starostovi, projevili radost, že je  město Náchod přívětivé nejen k seniorům, zdravotně postiženým, ale i k dětem.  Poděkovali jsme za spolupráci, které si velmi vážíme, popřáli panu starostovi, hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a klidné Velikonoce .

      Paní Mgr. Denisa Pokorná poděkovala za podnětné návrhy, které sdružení dává na zlepšení prostředí, kde žijeme. Seznámila přítomné s možností pomoci při domácím i jiném násilí, s návrhy na odstranění bariér pro TP, zrakově postižené, na kterých průběžně pracuje a to i v rámci tvorby Komunitního plánu v Náchodě. Také požádala Sdružení ZP o spolupráci v mateřském centru Srdéčko, kde je předsedkyní, s „babičkovskou“ výpomocí při akcích mateřského centra, které pracuje s dětmi od 6. týdnů věku do tří let. Věříme, že se někdo přihlásí a dobrovolnickou službou malým si nadělí plno radosti. Vysvětlila přítomným klady umístění Spolkového domu na Komenské ulici, možnost parkování, blízkost MHD, pro stacionář Cesta garáže, velký sál, divadlo. Poděkovala přítomným za pozvání, popřála hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Paní Mgr. Pokorné jsme poděkovali za spolupráci, za velkou pomoc se zpřístupněním Č. spořitelny na Karlově náměstí (žádost od r. 2003) za stálý zájem o nás a popřáli hodně zdraví a úspěchů.

     Předali jsme slovo hudebníkům, kteří nám hráli pro radost až do přestávky.

     Po občerstvení a seznámení přítomných s chystanou Zdravotní besedou 20. 4. 2016 v restauraci ODAS, plánovaném celodenním výletu do Polska na Výstavu květin s prohlídku lázní dne 3. 5. 2016, Rekondicemi na chatě Prim, jsme vybrali zálohy, členské příspěvky.

     Paní předsedkyně požádala přítomné o souhlase vstupu SZdP Náchod, z.s. pod NRZP ČR. Tento návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými.

      Dali jsme slovo zase hudbě, která hrála pro radost přítomným až do 17. hodiny. Měli jsme radost, že se také tančilo.

     Na závěr byly členky obdarovány jarní květinou – tulipánkem.

     Paní předsedkyně poděkovala přítomným za zdařilé odpoledne, personálu restaurace za pochopení pro ZP, výborné občerstvení a všechny pozvala na 20. dubna od 14.00 do restaurace ODAS na Zdravotní besedu.

     S přáním veselých svátků velikonočních v kruhu rodiny a hodně zdraví a pohody do jarních dnů, jsme se rozloučili.

Zapsala: Olga Frühaufová  
foto: Drahoš Frühauf                          
v Náchodě dne 24. 3. 2016